algemene voorwaarden

Artikel  1  Algemeen   

Bij  zaken  doen  horen  een  aantal  voorwaarden,  hieronder  staan  die  van de vitaalgids.  Als de vitaalgids diensten  of  producten  levert  zijn  deze  voorwaarden  van  toepassing.  Als  er  iets onduidelijk  is  mag  de  opdrachtgever  altijd  vragen  hoe  het  is  bedoeld.  Natuurlijk  staat  niet alles  in  deze  voorwaarden  maar  ze  geven  wel  een  goed  beeld  van  hoe de vitaalgids zaken  doet. Wat er niet  in  staat  handelen  we  (we  betekent  in deze  voorwaarden de vitaalgids en opdrachtgever  samen)  af  “in  de  geest”  van  deze  voorwaarden.  Soms  volgt de vitaalgids  de voorwaarden  wat  minder  strikt  dan  hier  staat  omschreven,  maar  dat  betekent  niet  dat  deze voorwaarden  niet  meer  gelden. 


Artikel  2  Offertes,  aanbiedingen 

Offertes  van de vitaalgids zijn  altijd  30  dagen  houdbaar  tenzij  duidelijk  anders  is  vermeld. Natuurlijk  kan  het  voorkomen  dat  hier,  duidelijke,  (schrijf)fouten  in  staan,  dat  betekent  niet dat  hier  rechten  aan  kunnen  worden  ontleend.  Alle  prijzen  zijn  exclusief  btw  en  te  maken kosten  die  te  maken  hebben met  het  uitvoeren  van  de  overeenkomst  zoals  bijvoorbeeld reis-  en  verblijfkosten.  Offertes  bestaan  uit  één  geheel,  stukjes  hieruit  halen  kan  leiden  tot andere  prijzen.  Aanbiedingen  gelden  alleen  voor  de  gemaakte  offerte  en  geven  geen garantie  voor  de  toekomst. 

Artikel  3  Contractduur,  uitvoeringstermijnen,  risico-overgang, uitvoering  en  wijziging  overeenkomst 

We spreken van te voren af  hoe lang  werkzaamheden duren tenzij  anders  vermeld of  bij tussentijdse  wijzigingen  in  de  opdracht.  Veranderingen  overleggen  we  natuurlijk  zoveel mogelijk  vooraf  en  deze  kunnen  ook  invloed  hebben  op  het  uiteindelijke  factuurbedrag. Soms  zal de vitaalgids werkzaamheden  door anderen  laten  verrichten  om  de  opdracht  goed  uit te  kunnen  voeren  in  belang  van  de  opdrachtgever.  Dat  gaat  natuurlijk  in  overleg  en  deze mensen moeten dan dus ook  de  mogelijkheid  krijgen  om  hun  werk  te  doen.  Als  we  fasen afspreken  kan  het  zijn  dat  deze  apart  worden  gefactureerd.  Natuurlijk  mag de vitaalgids er  van uit  gaan  dat  de  opdrachtgever  de  nodige  en  de  juiste  informatie  geeft  om  de  opdracht  goed uit  te  kunnen  voeren.  Verkeerde  informatie  aanleveren  kan  natuurlijk  gebeuren  maar  leidt nooit  tot  schade  voor de vitaalgids.  Dit  blijft  verantwoordelijkheid  van  de  opdrachtgever.   


Artikel  4  Opschorting,  ontbinding  en  tussentijdse  opzegging  van  de overeenkomst 

Als  één  van  ons  zijn  afspraken  niet  nakomt  of  er  is  een  gegronde  reden  om  dit  te vermoeden,  dan  mag  de ander  de opdracht,  ook  tussentijds,  opschorten  of  ontbinden.  Hier gaan  we in alle  redelijkheid  mee  om.  In  geval  van duidelijke  schuld  van  de  opdrachtgever blijft  de  betalingsverplichting  wel  in  stand. Het  kan  voorkomen  dat  het  nakomen  van  afspraken  niet  mogelijk  is  door  “overmacht”.  Als dit  te  lang  aanhoudt  dan  mogen  beide  partijen  opschorten  of  ontbinden  zonder  dat  er  recht is  op  schadevergoeding.  Het  tot  dan  toe  uitgevoerde  werk  wordt  in  rekening  gebracht. 

Artikel  6  Betaling  en  incassokosten 

de vitaalgids  vindt  het  fijn  als  facturen  op  tijd  worden  betaald.  Uiterlijk  binnen  30  dagen  na factuurdatum.  Ook  als  deelfacturen  worden  gestuurd.  Bij  te  late  of  geen  betaling  zal,  na  een herinnering,  een  incassotraject  worden  ingezet.  Alle  hieruit  voorvloeiende  kosten  zijn  voor de  opdrachtgever,  inclusief  rente  en  gerechtelijke  kosten. 

Artikel  7  Aansprakelijkheid 

de vitaalgids is  niet  aansprakelijk  voor  schade,  van  welke  aard  ook,  ontstaan  als  gevolg  van onjuiste  en/of  onvolledige  gegevens.  Aansprakelijkheid  voor  schade  is  nooit  groter  dan  de factuurwaarde  van  de  opdracht  waar  de  schade  op  geleden  is.  Bij  schades  waarvoor de vitaalgids verzekerd  is,  is  de  aansprakelijkheid  nooit  groter  dan  de  uitkering  van  deze verzekering.   

Artikel  8  Vrijwaring 

de vitaalgids  wort  gevrijwaard  door  opdrachtgever  voor  aanspraken  van  derden.  Mocht de vitaalgids  toch  worden  aangesproken  op  deze  schade  dan  lossen  we  dat  samen  op.  Alle kosten  die  voortvloeien  uit  deze  aanspraak  zijn  voor  de  opdrachtgever. 

Artikel  9  Intellectueel  eigendom   

de vitaalgids gelooft  dat  kennis  van  iedereen  is.  Dat  betekent  dat  er  geen  sprake  is  van intellectueel  eigendom.  Alle  kennis  die  door  de vitaalgids verstrekt  wordt  mag  gebruikt  worden door  de  opdrachtgever  als  opgedane  kennis.    Al  het  gebruikte  beeldmateriaal  is  en  blijft  wel eigendom  van  de vitaalgids.  Vertrouwelijke  informatie  wordt  natuurlijk  vertrouwelijk behandeld.   

Artikel  10  Toepasselijk  recht  en  geschillen 

Op diensten  van  de vitaalgids  is  het  Nederlands  recht  van  toepassing.  Bij  geschillen  gaan  we  pas naar  de  rechter  als  we  er  alles  aan  hebben  gedaan  om  het  onderling  op  te  lossen.   

Artikel  11  Vindplaats  en  wijziging  algemene  voorwaarden 

Deze  voorwaarden  staan  op  de  website  van  de vitaalgids  en  zijn  opvraagbaar  per  mail  op [email protected].  Van  toepassing  is  steeds  de  laatste  versie  zoals  op  deze  op  de  website  staat  of  de  versie zoals  die  gold  bij  het  aangaan  van  de  overeenkomst.